Privacyverklaring van Stratics

1. Wie is verantwoordelijk voor het "verwerken" van mijn persoonsgegevens? 

2. Welke gegevens verwerkt Stratics over mij? Hoe verkrijgt Stratics deze gegevens? 
3. Waarom verwerkt Stratics deze gegevens? Heeft Stratics hier het recht toe?
4. Hoe lang bewaart Stratics mijn persoonsgegevens?
5. Maakt Stratics mijn persoonsgegevens zomaar over aan andere organisaties?
6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen die geen gelijkaardige bescherming van persoonsgegevens garanderen? 

1. Wie is verantwoordelijk voor het "verwerken" van mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die je ons meedeelt, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden verzameld en verwerkt door of in opdracht van Stratics BVBA, met maatschappelijke zetel te Kontichsesteenweg 38A, 2630 Aartselaar, ondernemingsnummer BTW BE0896. 398.279, RPR Antwerpen, hierna “Stratics” genoemd. 

 Stratics is de zogenaamde "verwerkingsverantwoordelijke" voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. 

Stratics leeft hierbij uiteraard alle wettelijke verplichtingen na, waaronder deze opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG", beter gekend onder haar Engelstalige afkorting "GDPR") 

Zo heeft Stratics een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, opnieuw beter gekend onder de Engelstalige afkorting "DPO" (Data Protection Officer). De DPO staat niet enkel Stratics bij om haar te helpen alle toepasselijke regelgeving na te leven, maar zal voor jou ook dé contactpersoon zijn om je te informeren en bij te staan bij vragen of problemen omtrent privacy en gegevensbescherming. Je vindt de contactgegevens van onze DPO onderaan deze Privacyverklaring. 

2. Welke gegevens verwerkt Stratics over mij? Hoe verkrijgt Stratics deze gegevens? 

In het kader van de dienstverleningen van Stratics, dienen verplicht bepaalde persoonsgegevens overgemaakt te worden, aangezien enkel op die manier de overeenkomst uitgevoerd kan worden. Wanneer de persoonsgegevens niet verschaft worden, zal de dienstverlening dan ook niet aangeboden kunnen worden.

In principe verwerken wij enkel persoonsgegevens die je ons zelf verschaft. Echter, soms wordt deze informatie aangevuld met publiek beschikbare informatie, zoals deze op websites van klanten of prospecten, de Kruispuntbank van Ondernemingen of informatie op LinkedIn-profielen.

Stratics zal in principe geen gevoelige gegevens (bijzondere categorieën van persoonsgegevens) verwerken. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zal hiervoor telkens uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. 

Enkel bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door "cookies" en andere systemen die informatie verzamelen, het betreft dan zaken zoals uw IP-adres (wat strikt genomen als een persoonsgegeven zou kunnen aanzien worden), het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website en onze mobiele applicaties bereikte. Meer informatie omtrent cookies vind je terug in onze Cookieverklaring. 

3. Waarom verwerkt Stratics deze gegevens? Heeft Stratics hier het recht toe? 

Stratics verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst die met Stratics wordt aangegaan. Daarnaast worden persoonsgegevens aangewend om prospecten te contacteren, steeds in lijn met de specifieke regelgeving die van toepassing is op het contacteren van betrokkenen. 

Stratics kan jouw persoonsgegevens dus desgevallend gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische post zal je de mogelijkheid geboden worden om op elk moment "uit te schrijven", zodat je in de toekomst geen elektronische post meer ontvangt (zie ook hierna: omtrent je rechten als betrokkene).

4. Hoe lang bewaart Stratics mijn persoonsgegevens? 

Stratics bewaart jouw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevante informatie wordt bewaard. Aangezien de contractuele aansprakelijkheidsvordering pas verjaart na 10 jaar, zullen wij voor deze duur bepaalde gegevens - enkel voor dit doeleinde - archiveren. Zoals je hieronder ziet, kan je ons steeds verzoeken om bepaalde gegevens te verwijderen. Stratics zal hier steeds gevolg aan geven indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn (zie artikel 8).

5. Maakt Stratics mijn persoonsgegevens zomaar over aan andere organisaties? 

Neen. Stratics maakt jouw persoonsgegevens niet over aan derden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

Voor de realisatie van de doeleinden beschreven onder artikel 3, kan Stratics wel zogenaamde "verwerkers" inschakelen. Deze handelen uitsluitend in onze opdracht en zullen jouw persoonsgegevens dus enkel kunnen verwerken op onze instructie, binnen het kader dat wij hier schetsen. Wij zorgen er ook voor dat deze verwerkers eenzelfde beveiligingsniveau verzekeren inzake gegevensbescherming.

6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen die geen gelijkaardige bescherming van persoonsgegevens garanderen? 

Neen. Stratics verzamelt jouw gegevens in haar databases en streeft ernaar die gegevens op marktconforme wijze te beschermen tegen enige wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik. Stratics verwerkt de persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie.

7. Welke rechten kan ik uitoefenen aangaande mijn persoonsgegevens? 

Je kan je steeds kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Wij bieden steeds ook de optie om dit te doen in de communicatie zelf die wij uitsturen. 

Eenmaal jouw gegevens werden verzameld en verwerkt heb je het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens, de verbetering te eisen indien deze onjuist zouden zijn en, mits motivering, te vragen de persoonsgegevens te wissen. 

Daarnaast heb je ook het recht om te vragen dat de verwerking "beperkt" wordt (in gevallen waar een onmiddellijke verwijdering in jouw nadeel zou spelen, worden de persoonsgegvens dan enkel ontoegankelijk gemaakt). Indien je jouw actief verschafte persoonsgegevens wenst over te dragen naar een andere dienstverlener is dit ook mogelijk. Dit noemen we het zogenaamde "recht op gegevensoverdraagbaarheid". 

Telkens wanneer de verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van Stratics, heb je het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken. Indien dit bezwaar terecht blijkt, wordt de verwerking onmiddellijk stopgezet. Daar waar de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking.

8. Hoe kan ik deze rechten concreet uitoefenen? 

Voor het uitoefenen van je rechten, kan je eenvoudig contact opnemen via dpo@stratics.be. Aangezien wij willen voorkomen dat derden toegang vragen tot jouw persoonsgegevens (of deze wist zonder jouw toestemming), zijn wij verplicht de identiteit te controleren van diegene die een verzoek aan ons richt. Vriendelijk verzoeken wij dan ook om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen, ter verificatie. 

Indien je gegevens hebt ingegeven in het Stratics ‘Paas’ ( Privacy as a Service) platform dat jou wordt aangeboden, kan je steeds zelf deze gegevens aanpassen of wissen. Het is dan ook jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze gegevens accuraat zijn. 

Daarnaast staat het je vrij om een verzoek aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) te richten per brief, naar het adres Kontichsesteenweg 38A, 2630 Aartselaar, vergezeld van een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart. Wij vragen in dit geval wel vriendelijk om waar mogelijk de procedure per e-mail te volgen.

9. Kan Stratics wijzigingen aanbrengen aan deze Privacyverklaring? 

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Wijzigingen treden in op het moment van publicatie. Wij raden je dan ook aan bij het gebruik van de website de meest recente versie te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij ook op andere manieren je trachten bijkomend te informeren. 

10. Wie kan ik contacteren bij onduidelijkheden of eventuele klachten? 

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds terecht bij onze Data Protection Officer (DPO, Functionaris voor Gegevensbescherming), die onder andere specifiek werd aangesteld om als contactpersoon te fungeren ten aanzien van de personen wiens gegevens wij verwerken. Je kan onze DPO bereiken per e-mail op het adres dpo@stratics.be, per telefoon op het nummer 0470/102 867 of door middel van een brief op het adres Kontichsesteenweg 38A, 2630 Aartselaar. Je kan ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bij eventuele vragen of klachten (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).